Nginx限速操作

如果不对Nginx进行限速设置的话,那么会导致如果客户端在下载一个比较大的文件就会大量占用带宽,导致其它用户无法正常访问系统。

那么只需要在Nginx上进行显示,限制如下:前面1000K数据不限速(一般都满足),当如果是一个大体积的文件,那么之后的按500K/s进行传输,也基本满足需求。

实际操作过程中,以实际情况进行调整。 

location / {

                limit_rate_after 1000k;     #当传输量大于此值时,超出部分将限速传送
                limit_rate 500k;
        }

上一篇: ThinkPHP 5.1 设置session过期时间
下一篇: CentOS7.8格式化分区并挂载到指定目录

发表评论